Budžet

Zašto je budžet jedan od najvažnijih zakona?
Suočen sa novim izazovima i zadacima, budžet, njegova struktura i sadržaj, moraju se razvijati u skladu sa novim potrebama za šta je potrebno tradicionalni sistem za pripremu budžeta zameniti novim, savremenim informacionim sistemom, koji podržava sve procese modernog budžetskog ciklusa.

BPMIS savremeni model planiranja i pripreme budžeta

Stavlja težište na planirane, odnosno očekivane rezultate, kao i na praćenje onoga što je u prethodnim periodima ostvareno korišćenjem odobrenih sredstava

BPMIS, Budget Planning and Management Information System, je informacioni sistem koji informatizuje i podržava sve procese ciklusa pripreme budžeta. On je integralni deo informacionog sistema za upravljanje javnim finansijama, pa je omogućena integracija sa postojećim sistemima među kojima je najvažniji sistem za izvršenje budžeta, čime se zaokružuju sve faze životnog ciklusa budžeta: planiranje, upravljanje i realizacija.

BPMIS podržava linijski i programski model pripreme budžeta uz mogućnost primene principa rodno-odgovornog budžetirana.

Centralizovan i integralan sistem, Potpuna automatizacija i standardizacija procesa pripreme budžeta, Modularnost i mogućnost faznog uvođenja, User-friendly sistem – inovativan i intuitivan dizajn, Mogućnost povezivanja sa postojećim sistemima

Oblast primene

 • Priprema makro-fiskalnih scenarija,
 • Razvoj srednjoročnog okvira rashoda (MTEF) na osnovu okvira rashoda usvojenog u prethodnom periodu, uključivanjem novih politika i strategija Vlade odnosno menadžementa preduzeća, obezbeđujući kontinuitet javnih ili finansija preduzeća
 • Proračun normativa potrošnje za različitih kategorije rashoda, na osnovu istorijskih podataka i faktora koji utiču na svaku od kategorija rashoda,
 • Proračun visine transfera prema drugim nivoima vlasti odnosno prema drugim poslovnim subjektima, na osnovu planiranih prihoda (pripremljenih i usvojenih prihodnih scenarija) i planiranih rashoda proračunatih na osnovu definisanih normativa potrošnje,
 • Definisanje prioritetnih oblasti finansiranja
 • Određivanje limita za prioritetne oblasti finansiranja
 • Određivanje limita za korisnike budžetskih sredstava,
 • Priprema prve verzije budžeta za memorandum ili menadžment preduzeća,
 • Rad sa finansijskim planovima korisnika budžetskih sredstava,
 • Planiranje plata kroz detaljno praćenje i obračunavanje svih zakonskih koeficijenata, dodataka, poreza i doprinosa, kako bi se dobio tačan pregled neto i bruto plata po pojedinačnim radnim mestima kao i njihove ukupne sume, kako na mesečnom tako i na godišnjem nivou
 • Priprema predloga budžeta za različite nivoe odobravanja (Vlada, Skupština, Menadžment,…)
 • Priprema finalne verzije budžeta uz uvažavanje amandmana,
 • Priprema rebalansa budžeta,
 • Konsolidacija budžeta, uz mogućnost održavanja konsolidacionih pravila
 • Evidencija detaljnih informacija o programima, projektima, ciljevima, izlaznim rezultatima i indikatorima programa i projekata,
 • Brz i fleksibilan pregled podataka u vidu mehanizma naprednog izveštavanja,
 • Razmena podataka sa accounting sistemom i sistemom za izvršenje budžeta, kao i sa drugim sistemima čiji su podaci potrebni za proces budžetiranja.

Besplatna konsultacija

Pišite nam ili nas pozovite, da biste dobili besplatnu prezentaciju ili ponudu.

Veb stranica koristi kolačiće za bolje korisničko iskustvo. Korišćenjem naše veb stranice potvrđujete da se slažete sa njihovom upotrebom.