Kolofon

InfoSRC izhaja štirikrat letno.
Več informacij na www.src.si

Izdaja:
SRC d.o.o.

Naslov redakcije:
SRC d.o.o.,
Tržaška cesta 116,
1000 Ljubljana

Telefon:
(01) 600 7000

Naklada:
2000 izvodov

Za lekturo oglasov je odgovoren naročnik.

Predsednik uprave SRC:
Miha Žerko;

Glavna in odgovorna urednica:
Teja Lončarič;

Uredniški odbor:
Nemanja Malbašić,
Robert Kristanc,
Klemen Renko,
Marko Šmid,

Oblikovanje:
Adam Sabljaković

© 1996–1999 SRC, d. o. o., Ljubljana
© 1999–2008 SRC.SI, d. o. o., Ljubljana
© 2009 – 2017 SRC, d. o. o., Ljubljana
Vse pravice pridržane. Tega glasila brez predhodnega soglasja SRC, d. o. o., ni dovoljeno ponatisniti ne v celoti ne po delih.

Za lekturo oglasov je odgovoren naročnik.