10 let registra vozil

Področje IT je umeščeno neposredno pod upravo, tako da aktivno soustvarja strategije.

10 let registra vozil
2. 6. 2016 InfoSRC

zgodba o uspehu

10 let registra vozil

Dobrih 10 let nazaj se je ekipa, ki je skrbela za prehod »MRVL – Registra vozil« v produkcijo, pripravljala na zadnje korake prehoda.

Prav tako so bili v pripravljenosti referenti, ki so v ponedeljek zjutraj začeli z uporabo registra, saj so morali zagotoviti, da imajo v sistemu vse pripravljeno za delo: zaloga tablic in prometnih dovoljenj na mizah ter v predalih se pač mora ujemati s podatki v registru. Ko se je zvečerilo, so bili podatki iz starega sistema preneseni v nov sistem. Sistemske ekipe so reševale še zadnje težave, ki so preprečevale, da bi se Register vozil in evidenca ukradenih vozil uspešno povezala.

Naslednji dan, 6. marca 2006 ob 1:00, je Register vozil – MRVL tudi uradno zaživel. Celoten scenarij prehoda, ki je trajal celih 48 ur, se je s tem uspešno zaključil in po 24 letih upokojil star sistem, ki je deloval od leta 1982.

mrvl-slika-revija-83-stevilka

SLIKA 1: STARA EVIDENCA VOZIL

Seveda pa se je začetek prenove MRVL začel že kar nekaj let pred tem, leta 2003, ko se je v okviru prve faze projekta začelo s postavitvijo arhitekture sistema. Prva verzija aplikacije je bila izdelana v začetku maja 2004. Roki so bili kratki, resursi omejeni, zato je bila količina funkcionalnosti, ki jih je verzija podpirala, majhna oziroma premajhna za prehod v produkcijo.

Članek

Posledično je zato še star sistem podprl spremembe, ki jih je zahteval vstop Slovenije v EU. Poleg vstopa v EU so se zahteve spreminjale tudi zaradi nenehnih zakonskih zahtev (poved »Zakon je živa stvar,« še marsikomu odmeva v glavi). Med največjimi lahko omenim ukinitev krajevne pristojnosti (Ljubljančan je lahko avto registriral tudi v Mariboru) in ukinitev prometne nalepke. Poleg zahtevanih vsebinskih sprememb je bil izziv tudi optimalno delovanje aplikacije. Veliko dela je bilo opravljenega v skoraj dveh letih in rezultat je bila produkcija Registra vozil.

Tako kot vsi začetki je bil tudi začetek produkcije MRVL težak. V ponedeljek zjutraj je še vse kazalo na miren dan, vendar so se prve težave začele že dopoldan, ko je MRVL želel pridobiti podatke o pravnih osebah. Sistem se je ustavil, s tem pa tudi registracijske organizacije, ki niso mogle opravljati svojega dela. Po ponovnem zagonu je delo ponovno steklo, vendar so bile sistemske težave še vedno prisotne, kar je pri tako velikih sistemih, ki se povezujejo z drugimi sistemi, razumljivo.

Težave so bile v prvih dneh produkcije pogoste, kar so opazili tudi mediji. Posrečen je bil tudi prispevek Reporterja Milana, ki še vedno prikliče nasmeh na obraz. Seveda so medtem vse ekipe na strani izvajalca in naročnika ter ostalih povezanih sistemov marljivo delale in v relativno kratkem obdobju zagotovile večjo stabilnost sistema ter manj izpadov.

SLIKA 2: MRVL – REGISTER VOZIL
Seveda pa se razvoj Registra vozil s produkcijo ni ustavil. Naročnik je imel iz leta v leto nove želje in zahteve, marsikatero spremembo ter dopolnitev so predpisovale zakonske spremembe.

Tako letos obeležujemo že 10. obletnico delovanja Registra vozil. Od prvih dni se Register vozil na prvi pogled le malo razlikuje, osnovni podatki vozila so za laika praktično nespremenjeni. Tisti, ki z registrom živimo že 10 let, pa dobro vemo, da je »pod pokrovom« marsikaj spremenjeno, dopolnjeno, izpopolnjeno. Dodani so bili moduli, ki omogočajo izdajo parkirnih kart, preizkusnih tablic, dopolnjeni so bili postopki, ki se izvajajo na vozilih, vzpostavljeno je bilo preverjanje vozniškega dovoljenja uporabnika vozila, računalniško vodene steze pridobivajo podatke o vozilih in posredujejo meritve, opravljene na ob tehničnem pregledu, v register, preverjanje vplačil letnih dajatev za uporabo cest in druge spremembe.

Podatkov v Registru vozil ne spreminjajo le referenti na tehničnih pregledih in upravnih enotah. Tako lahko uporabniki oz. lastniki vozil izvedejo podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja preko spleta (eUprava), prav tako lahko že vnaprej izračunajo ter poravnajo letno dajatev za uporabo cest.

mrvl-slika-2-revija-83-stevilka
Članek
7 MIO
RAZLIČNIH VOZIL V SLOVENIJI

Uporabniki različnih vej javne uprave in ostali, ki so upravičeni do podatkov Registra vozil, so kmalu ugotovili, da register vodi veliko podatkov o vozilu, da so podatki točni in se nanje lahko zanesejo. Tako je se je iz leta v leto povečevalo število uporabnikov, ki niso izvajali postopkov, temveč so podatke vozil le pregledovali.

Za vse, ki so želeli statistično obdelovati podatke vozil, je bila vzpostavljena statistična baza. Za večje uporabnike pa smo pripravili spletne ali bazne vmesnike, preko katerih so pridobivali podatke o vozilih. Ker je bilo zanimanje za podatke Registra vozil preveliko za transakcijski sistem, ki mora delovati odzivno, je bila leta 2011 vzpostavljena distribucijska baza (dMRVL) – neke vrste kopija podatkov Registra vozil, ki je prilagojena za poizvedbo.

Zaostanek za podatki v MRVL pa je zgolj nekaj sekund. Tako so bili narejeni predpogoji za nemoteno izvajanje poizvedb za vse, ki imajo za to pravno podlago in interes. Med drugim tudi za sisteme, ki so bistveni za delovanje sodobne javne uprave (npr. eSociala), za izvajanje kontrol v cestnem prometu (občinska redarstva), za sodelovanje z organi drugih držav (npr. Prüm in CBE), za državljane (eMRVL) …

90.000
novih zapisov
vozil
50.000
poizvedb
dnevno

Podatki se v Registru vozil neprestano spreminjajo. Za to skrbi več kot 2000 uporabnikov iz okoli 200 različnih registracijskih organizacij, ki v letu izvedejo več kot 5 milijonov postopkov na 1,5 milijona vozil. Trenutno vodi Register vozil podatke o skoraj 7 milijonov različnih vozil, na katerih je bilo v 10 letih izvedenih 48.764.304 postopkov (vsako leto v povprečju 95.000 več postopkov). Vsako leto se v register zapiše v povprečju 90.000 novih zapisov vozil. Zgovorni so tudi podatki o podatkih, ki se posredujejo zainteresiranim uporabnikom – vsak dan se izvede več kot 50.000 poizvedb (iz Registra vozil in dMRVL).

Ali to pomeni, da bomo v letu 2026 v registru hranili podatke o 8 milijonih vozil, na katerih se bo izvajalo vsako leto 6,5 milijona postopkov? Na to vprašanje težko odgovorim, dejstvo pa je, da bo leta 2026 še več različnih postopkov, ki bodo dopolnjevali podatke o vozilih, še več integracij z zunanjimi sistemi, tudi takimi, ki bodo spreminjali podatke vozil, še več poizvedb po podatkih vozil. Vprašanje pa je, ali bo Register vozil leta 2026 še vedno kos vsem zahtevam, ki jih prinaša čas, tako vsebinskim kot tehnološkim, in bo izpolnjeval prvi osnovni cilj projekta Registra vozil, ki je bil »vzpostavitev programske infrastrukture za tehnološko prenovo centralnih registrov na temeljih uveljavljenih svetovnih standardov razvoja velikih in kompleksnih sistemov«.

 • Marec 2006produkcija MRVL
 • Maj junij 2006integracija z e-upravo in omogočeno e-podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja (nismo prepričani glede datuma produkcije)
 • April 2007povezava na nov RSP in izračun dajatve
  za povračilo
  cest
 • December 2007reverjanje preko UKVO in SIS, ali je vozilo ukradeno, preverjanje prometnega dovoljenja
 • april 2008odpora registracijskim postopkom za
  vojaška vozila
  v MRVL
 • December 2009vzpostavitev evidence potrdil za
  preizkusno vožnjo
  in evidence parkirnih kart
 • Maj 2010vpeljava serijskih številk na registrskih tablicah
 • November 2010produkcija distribucijske baze MRVL – dmrvl
 • Maj 2011omogočeno plačevanje letne dajatve preko spleta
 • Julij 2011integracija MRVL z Registrom voznikov
 • Januar 2013vzpostavitev evidence izdanih dovoljenj
  za uporabo
  trajnih preskusnih tablic
 • Julij 2013kontrola obračunanih letnih dajatev na izvajalnih
  enotah
KAJ JE REGISTER

Register je informacijski sistem, ki podrobno opisuje določen tip osnovnih enot. MRVL je reg- ister, ki hrani podatke o vozilih in se povezuje z drugimi sistemi, ki mu predstavljajo dodaten vir za zagotavljanje vseh potrebnih podatkov o vozilih. V registru se hranijo tehnični podatki vozila, lastnik in uporabnik vozila, registrske tablice, nalepka, prometno dovoljenje, zavaro- vanje, letna dajatev za uporabo cest, tehnični pregled, omejitve, opombe, prva registracija, registracija v tujini, spis, izjava o lokaciji, bodoči lastniki vozila …

Karakteristike registrov so, da jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti, so vseobsegajoči ter verodostojni. Z drugimi besedami, lahko jim zaupamo, saj vpise vanje izvajajo in vzdržujejo za to pooblaščene osebe oz. organizacije. Zakon torej predpisuje, kaj in kako je treba vpisati vozilo v register. Vozilo ob vpisu dobi registrsko oznako oz. identi kator, ki enolično določa vozilo in predstavlja osnovo za integracijo z zunanjimi sistemi. V starem registru vozil je bila enota vpisa registracija vozila, v novem registru je to vozilo. Ob vsaki spremembi se na vozilu zabeleži dogodek (postopek) in ne nov vpis. Tako nastaja zgodovina vozila. Informacije, vse- bovane v registru, so večnamenske in zato zanimive za velik krog uporabnikov.

zgodba o uspehu

izjava

Bogdan Potokar

Vodja Sektorja za cestni promet in logistiko, Direktorat za kopenski promet, Ministrstvo za infrastrukturo

bogdan-potokar-revija-83-stevilka

KAJ JE PRINESLA PRENOVA REGISTRA MRVL?

Računalniške evidence registriranih motornih in priklopnih vozil, ki je bila pred prenovo na MNZ, se je ob prenovi preselila na infrastrukturo CVI, sedaj MJU. Prenovo so prvič izvedli zunanji izvajalci, kar je bil posebne podvig. Za uporabnike je prenova pomenila velik preskok tako pri uporabniškem vmesniku kot tudi pri količini podatkov, ki jih je aplikacija zahtevala za vnos. MRVL se je povezal z evidenco potrdil o skladnosti, ki so postala »rojstni list« vozila in osnova za vse postopke v MRVL. Evidenca je postala znana po veliki količini uporabnih in točnih podatkov, zato se je število uporabnikov, ki so prihajali iz različnih institucij in iz MRVL pridobivali podatke ali izvajalo vpoglede, povečalo.

KAKO JE PROJEKT POTEKAL?

Projekt se je začel leta 2003. Za produkcijo so bili začrtani kratki roki, toda zakonodaja se je v tistem času velikokrat spremenila. Spremembe pa so vplivale tudi na osnovne gradnike sistema. V času projekta je bila ukinjena krajevna pristojnost, v veljavo je stopila prometna nalepka, a so jo kmalu ukinili. Določiti je bilo treba, kako se bodo stari podatki, ki jih je bilo precej manj kot v MRVL, prenesli v novo evidenco. Vse te spremembe so vplivale na podaljševanje projekta, zato je šel MRVL v produkcijo šele 6. 3. 2006. Na začetku ni bilo hudih nančnih omejitev, zato se je MRVL sprva posodabljal in nadgrajeval skoraj na vsake tri mesece. To sedaj ni več mogoče, saj je pri tako velikem številu različnih odjemalcev že testiranje verzije pravi podvig.

KAJ BI IZPOSTAVILI OB 10-LETNICI MRVL?

MRVL je živ sistem, ki se je do sedaj ves čas prilagajal uporabnikom, predpisom in tehnološkim prenovam. Tako mora ostati še naprej.

error

Če uživate v člankih, jih delite s prijatelji. Lepe stvari je lepo deliti.